مطالعه و بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و ارائه شاخص های بومی اختصاصی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

تاریخ پایان: 1397/05/31

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • مطالعه و بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و ارائه شاخص های بومی اختصاصی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران