• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  Ali
:  Hosseini
:  مرد
:  shogh.parvaz8@yahoo.com
:  Ali
:  Hosseini
:  مرد
:  shogh.parvaz8@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه