• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  اسماعیل
:  هاشم لو
:  مرد
:  esm.hashemloo@gmail.com
نشانی: ایران ، آذربایجان غربی
:  اسماعیل
:  هاشم لو
:  مرد
:  esm.hashemloo@gmail.com
نشانی: ایران ، آذربایجان غربی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • کشاورزی، عمومی و میان رشته ای
  • قارچ شناسی