• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  hossein
:  sobhan
:  مرد
:  hojjatee.s.h@gmail.com
نشانی: ایران ، قم
:  hossein
:  sobhan
:  مرد
:  hojjatee.s.h@gmail.com
نشانی: ایران ، قم

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت