• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مهدی
:  بخت آور
:  مرد
:  bakhtavarmehdi@gmail.com
:  مهدی
:  بخت آور
:  مرد
:  bakhtavarmehdi@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه