• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  میثم
:  میرزائی
:  مرد
:  daneshjoo_sorena@yahoo.com
نشانی: ایران ، زنجان
:  میثم
:  میرزائی
:  مرد
:  daneshjoo_sorena@yahoo.com
نشانی: ایران ، زنجان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • شیمی پزشکی و دارویی
  • شیمی تجزیه