• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  حسن
:  یزدانیان
:  مرد
:  h.yazdanian@ee.kntu.ac.ir
:  حسن
:  یزدانیان
:  مرد
:  h.yazdanian@ee.kntu.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه