• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمدباقر
:  اسفندیار
:  مرد
:  locall99@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  محمدباقر
:  اسفندیار
:  مرد
:  locall99@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی رباتیک