• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  زهرا
:  پزشکی
:  زن
:  tejaratemrooz@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی
:  زهرا
:  پزشکی
:  زن
:  tejaratemrooz@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بازرگانی و امور مالی
  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات
  • اقتصاد
  • انرژی و سوخت
  • مهندسی برق و الکترونیک