• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مصطفی
:  رضی
:  مرد
:  mostafa_razi@pgre.iust.ac.ir
نشانی: ایران ، تهران
:  مصطفی
:  رضی
:  مرد
:  mostafa_razi@pgre.iust.ac.ir
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • تجاری سازی
  • مدیریت نوآوری
  • کارآفرینی
  • مدیریت