• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  امیرعبدالرضا
:  سپنجی
:  مرد
:  aasepanjy@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  امیرعبدالرضا
:  سپنجی
:  مرد
:  aasepanjy@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مطالعات فرهنگی
  • مطالعات زنان
  • مطالعات خانواده
  • روزنامه نگاری و مطبوعات
  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات