• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  farhad
:  sanchooli
:  مرد
:  fsanchooli@gmail.com
نشانی: ایران ، گلستان
:  farhad
:  sanchooli
:  مرد
:  fsanchooli@gmail.com
نشانی: ایران ، گلستان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مطالعات شهری
 • انرژی و سوخت
 • اقتصاد کشاورزی، سیاستگذاری کشاورزی
 • کسب و کار ، بازرگانی
 • علوم اجتماعی (روشهای ریاضی)
 • مدیریت
 • روانشناسی- ریاضی
 • حمل و نقل
 • اقتصاد
 • برنامه ریزی و توسعه