• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  سید دانیال
:  میرحسن نیا
:  مرد
:  kirinamaterasu@gmail.com
نشانی: ،
:  سید دانیال
:  میرحسن نیا
:  مرد
:  kirinamaterasu@gmail.com
نشانی: ،

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • میکروبشناسی
 • زیست شناسی
 • شیلات و ماهیگیری
 • حفاظت از تنوع زیستی
 • بوم شناسی
 • دارو شناسی و دارو سازی
 • زیست شناسی دریایی و آب شیرین