• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  پیام
:  حسینی
:  مرد
:  p.hosseini94@ms.tabrizu.ac.ir
:  پیام
:  حسینی
:  مرد
:  p.hosseini94@ms.tabrizu.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه