• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  amin
:  doaei
:  مرد
:  amindoaei@yahoo.com
نشانی: ایران ، سمنان
:  amin
:  doaei
:  مرد
:  amindoaei@yahoo.com
نشانی: ایران ، سمنان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت
  • اقتصاد
  • برنامه ریزی و توسعه
  • بازرگانی و امور مالی
  • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
  • امور اداری