• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  فاطمه
:  سهراب زاده
:  زن
:  pz.sohrabzadeh@gmail.com
:  فاطمه
:  سهراب زاده
:  زن
:  pz.sohrabzadeh@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه