• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  یعقوب
:  رضائی
:  زن
:  yrezaei90@yahoo.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی
:  یعقوب
:  رضائی
:  زن
:  yrezaei90@yahoo.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه