• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  میترا
:  نبی زاده
:  زن
:  mitra_nabizade@yahoo.com
:  میترا
:  نبی زاده
:  زن
:  mitra_nabizade@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه