• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  پریسا
:  بیکی
:  زن
:  pbeiki@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  پریسا
:  بیکی
:  زن
:  pbeiki@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
  • شهرسازی
  • مطالعات شهری
  • جغرافیا