• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  امیر
:  باباغیبی
:  مرد
:  Amir_babagheibi_a@yahoo.com
:  امیر
:  باباغیبی
:  مرد
:  Amir_babagheibi_a@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه