• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مهدی
:  نوجوان
:  مرد
:  mehdinojavan91143@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  مهدی
:  نوجوان
:  مرد
:  mehdinojavan91143@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • انرژی و سوخت
  • مهندسی مکانیک
  • علوم و صنایع غذایی