• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   شركت ارتباطات زيرساخت
:   دولتی
:   https://www.tic.ir/
ایران ، تهران ، تهران
:  مهرراد
:  مهركام
:  m.mehrkam@tic.ir