• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  fereshte
:  esmaeilpor
:  زن
:  esmaeilpor.f@urmia.ac.ir
:  fereshte
:  esmaeilpor
:  زن
:  esmaeilpor.f@urmia.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه