• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  افشين
:  نجفقلي دوست
:  مرد
:  Afshin.naajaf53@gmail.com
:  افشين
:  نجفقلي دوست
:  مرد
:  Afshin.naajaf53@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه