• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد جواد
:  افروغ
:  مرد
:  mjafrough@stu.yazd.ac.ir
:  محمد جواد
:  افروغ
:  مرد
:  mjafrough@stu.yazd.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه