• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  حمید
:  بنی رشید
:  مرد
:  HAMIDBEN1355@GIMLL.COM
:  حمید
:  بنی رشید
:  مرد
:  HAMIDBEN1355@GIMLL.COM

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه