• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  الهام
:  قیصری
:  زن
:  el.qeysari@gmail.com
نشانی: ایران ، قزوین
:  الهام
:  قیصری
:  زن
:  el.qeysari@gmail.com
نشانی: ایران ، قزوین

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • ارگونومیک
  • بهداشت، سیاستها و خدمات بهداشتی