• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  معصومه
:  ذکی پور
:  زن
:  mszakipur@gmail.com
:  معصومه
:  ذکی پور
:  زن
:  mszakipur@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه