یال

تازه‌ترین تقاضاهای پژوهش

تازه‌ترین پیشنهادیه‌ها

تعیین ارزش غذائی برگ نخل خرما و مقدار مصرف آن در تغذیه دام سنگین و سبک
حسین پیری 1397/11/30
 

تعیین ارزش غذائی برگ نخل ...

کمبود منابع خوراک دام از مهمترین عوامل محدود کننده دامپروری کشور بخصوص در مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان که در اقلیمی گرم و خشک واقع و بشدت با محدودیت منابع آبی جهت کشت علوفه و سایر محصولات با ضریب آب بری بالا جهت تولید خوراک دام مواجه می باشد. یکی از منابعی که می تواند برای تغذیه دام از آن استفاده شود برگ درخت خرما است که سالیانه حدود 200 هزار تن از 10 میلیون اصله نخل بدست می آید و در حال حاضر استفاده چندانی از آن نمی شود. بنابراین به منظور تامین بخشی از خوراک دام و رضایت مندی پرورش دهندگان، گوسفند، بز، گاو شیری و گوساله پرواری با تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ خرمای فرآوری شده با پرتوی بیم ‌الکترون و آنزیم فیبرولایتیک انجام داد. بدین منظور برگ خرما از 3 نخلستان در شهرستان ایرانشهر، سرباز ونیکشهر به صورت تصادفی جمع‌آوری میگردد. تیمارها در سه سطح پرتوتابی صفر، 150 و 300 کیلوگری و سه سطح آنزیم صفر، 5/1 و 3 گرم در کیلوگرم ماده خشک بودند. ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک (DM)، ماده آلی (OM)، پروتئین خام (CP)، دیواره سلولی (NDF)، و دیواره سلولی بدون همی‌سلولز (ADF)، به روش استاندارد، گوارش‌پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم به روش تولید گاز (in vitro) و تجزیه‌پذیری ماده خشک نیز به روش کیسه‌های نایلونی (in situ)اندازه‌گیری می گردد.
جزئیات
تاثير قابليت بازاريابي و گرايش کارآفريني بر عملكرد برند با نقش ميانجي برند و هم آفريني ارزش مشتری
مریم قاضی مرادی 1397/11/04
 

تاثير قابليت بازاريابي و ...

يكي از مشهورترين و مهمترين مفاهيم بازاريابي که امروزه به طور گسترده ای مورد بحث پژوهشگران و صاحب نظران بازاريابي قرار مي گيرد، ارزش ويژه برند است که از دلايل مهم اين شهرت، نقش راهبردی و مهم ارزش ويژه برند در تصميم گيری های مديريتي و ايجاد مزيت رقابتي برای سازمان ها و مشتريان آن است( براو، 2007). ارزش ويژه برند يك دارايي نامشهود است که ارزش مالي و رواني برای سازمان داشته و ارزش افزوده ای است که با اضافه شدن به محصولات و خدمات، در نحوه تفكر، احساس و احترام مشتری به برند، قيمت، سهم بازار و سودی که يك برند نصيب سازمان مي کند، خود را نشان مي دهد( کوتلر 2007 ). همچنين نام و سمبلي است که موجب افزايش و يا کاهش ارزش حاصل از يك محصول يا خدمات برای يك سازمان و يا مشتريان آن سازمان مي باشد . ديدگاه های متفاوتي برای بررسي ارزش ويژه برند وجود دارد که در اين مطالعه مقصود از ارزش ويژه برند، ارزش ويژه برند مبتني بر ارزش مشتری است (کلر، 2008 .) ارزش ويژه برند مثبت و مبتني بر مشتری، به نوبه خود، مي تواند به درآمد بيشتر، هزينه های پايين تر وسود بالاتری منجر شود و اثرات مستقيمي بر توانايي سازمان در اتخاذ تصميمات مناسب در مورد افزايش قيمت خدمات، ارتباطات بازاريابي و موفقيت در توسعه تجاری داشته باشد (کلر، 2013 .) در واقع ارزش ويژه يك برند ناشي از ادراکي است که مصرف کنندگان از آن برند دارند که اين ادراک به وسيله بسياری از عوامل دستخوش تغيير قرار مي گيرد . ارزش ويژه برند را نمي توان بدون در نظر گرفتن منابع آن يعني عواملي که در ايجاد و شكل گيری ارزش ويژه برند در ذهن مصرف کنندگان موثرند، درک کرده و شناخت (آکر، 2016 .) ارزش ويژه برند مزايای بسياری برای سازمان ها و توليد کنندگان دارد، به عنوان مثال اگر برندی از ارزش ويژه بالايي برخوردار باشد در اين صورت مصرف کننده هدف رفتار مثبتي نسبت به برند خواهد داشت که در نتيجه حاضر است قيمت بالايي برای محصول پرداخت کند، خريد خود را تكرار نمايد و تبليغات دهان به دهان برای محصول انجام دهد (کيم و هون 2010 .) تمامي اين رفتار و پاسخهای مصرف کننده موقعيت رقابتي و عملكرد مالي سازمان را افزايش مي دهد . ارزش ويژه برند با ايجاد وفاداری در مصرف کنندگان احتمال انتخاب برند را بالا مي برد، سازمان ها مي توانند از اين مزيت برای توسعه مجموعه محصولات خود بهره ببرند . با تعميم برند موجود به محصولات جديد هزينه های تبليغات برای خدمات و محصولات جديد کاهش خواهد يافت( راج، 2005 .) رفتار و پاسخ های مصرف کننده، مطالعه فرآيندهايي را در بر مي گيرد که در آن افراد يا گروه ها از کالا، خدمات يا ايده ها به منظور ايجاد رضايت و تامين نيازها و خواسته ها استفاده مي کنند و فعاليت های فيزيكي، احساسي و ذهني را شامل مي شود که افراد هنگام انتخاب، خريد، استفاده، دور انداختن کالا و خدمات در جهت ارضای نيازها و خواسته های خود انجام مي دهند. بويل و مارتينز در خصوص تاثير ارزش ويژه برند بر پاسخ ها و واکنش های مصرف کنندگان، چهار پاسخ رفتاری از سوی مصرف کنندگان در نظر گرفتند : 1 - تمايل به پرداخت قيمت بيشتر برای برند، 2 - توسعه و گسترش برند، 3 -انتخاب و ترجيح برند، 4 - قصد و نيت خريد برند. تمايل به پرداخت قيمت بيشتر نشان دهنده حدی است که مصرف کننده تمايل دارد و ميخواهد مقدار پول بيشتری را برای يك نام و نشان تجاری خاص، در مقايسه با منافع مشابه و يكسان ساير نام های تجاری ديگر، پرداخت کند( بويل، 2013 .) هرچه يك برند از ارزش و اعتبار بيشتری نزد مصرف کنندگان برخوردار باشد، حساسيت قيمتي آنها را پايين آورده، آنها را وفادار نگه داشته و تمايل به خريد آن برند را در آنها مداوم مي کند . با استناد به مدل هلير ميتوان اذعان داشت که ترجيح و انتخاب برند، به طور مستقيم قصد و نيات خريد تاثيرگذار است . همچنين يك برند با ارزش سبب مي شود که مصرف کنندگان، گسترش و تعميم آن را به محصولات ديگر را راحت تر بپذيرند . پس در شرايطي توسعه برند ميتواند موجب افزايش سهم بازار محصول جديد شود که از ارزش و اعتبار بالايي نزد مصرف کننده برخوردار باشد( ون ريل، 2005 ). و اگر يك برند از ارزش ويژه و بالايي در نزد مصرف کنندگان برخوردار باشد، آنها حاضر به پرداخت پول بيشتری برای آن برند هستند (نتميار، 2004 .) حتي آن ها را مايل مي سازد به پرداخت قيمت بالاتر به ازای دريافت ارزش واحد و بي همتايي که در آن برند دريافت مي کنند در حالي که ساير گزينه ها و برندهای ديگر، نمي توانند اين ارزش ويژه را برای مصرف کنندگان و مشتريان ايجاد کنند ) ستيز، 2010 .) از ديگر سوی، ارزش ويژه برند و ارزش ويژه مشتری دو مفهوم مهم در پژوهش ها و تحقيقات بازاريابي بوده و با يكديگر در تعامل هستند . مديران ارشد به منظور حداکثر کردن ارزش ويژه برند و ارزش ويژه مشتری و همچنين يافتن اثربخش ترين استراتژی های بازاريابي، نيازمند بررسي ارتباط ميان اين دو مفهوم و نحوه تاثير آنها بر يكديگر مي باشند . افزايش جمعيت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امكانات موجود در اين کشورها و پيدايشنيازهای اجتماعي و اقتصادی جديد، همگي باعث توجه نهادها و مقامات مسئول اين کشورها به نيازها و چاره انديشي بنيادين يا مقطعي برای آنها شده است . براساس بررسي های صورت گرفته و آمارهای موجود، يكي از مهمترين مشكلات فراروی جوامع در حال توسعه و حتي کشورهای صنعتي مشكل بيكاری است . مجموعه راه حل هايي که برای رفع اين مشكل جهاني ارائه شده است، اصطلاحا » کارآفريني « ناميده مي شود. در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار کنوني که با تغييرات و تحولات سريع بين المللي همراه شده و فرايند گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي را سبب ساز شده است، ازکارآفريني به عنوان موتور توسعه اقتصادی ياد مي شود که مي تواند در رشد اقتصادی کشورها، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي نقش مهمي را برعهده داشته باشد. امروزه ديگر اقتصاد ملي جای خود را به اقتصاد جهاني داده است و در اين عرصه کشورهايي موفق خواهند بود که فرصت های شغلي را تنها به چارچوب جغرافيايي خود محدود نسازند، بلكه فضای کاری وسيعي به وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند( قندالي و همكاران، 1395 .)از سوی ديگر، يكي از معروف ترين و مهم ترين مفاهيم بازاريابي عصرحاضر که برای اولين باردردهه 1980 شكل گرفت مفهوم ارزش ويژه برند است اين مفهوم درابتدا به عنوان مهمترين حوزه تحقيقاتي در بازارهای مصرف کننده مطرح شد و بعدها دربازارهای صنعتي هم موردنظر قرارگرفت امروزه برندها به عنوان دارايي ارزشمند و بلند مدت شرکت ها مديريت مي شوند در بازاريابي مصرف کننده برندها عمل مهم تمايز بين پيشنهادهای رقابتي هستند و مي توانند برای موفقيت شرکت ها به عنوان عناصرزيربنايي موردتوجه قرارگيرند( بويل، 2013 .)در واقع، در کسب و کار مدرن، برند حرف اول و آخر را مي زند، برند ادارکي است که مشتری بر اثر تجربيات فبلي استفاده از محصول يا شنيده هايش از بازار در ذهن دارد . برای ايجاد برند دو سنگ بنای اصلي موردنياز است : عملكرد محصول و ارتباط يكپارچه بازاريابي . برندسازی نيز، فعاليتي است که در آن تصويری از برند در قلب و ذهن مشتری ايجاد مي شود. در فرآيند برندسازی سعي مي شود بر ادراک افراد تاثير گذاشته شود( آکر، 2016 ). بعبارت ديگر، برند يك مفهوم ذهني است که در ذهن افراد شكل مي گيرد. برند مختص سازه و کالا نمي باشد بلكه خدمات را نيز در برمي گيرد. برندنيگ يا ساختن نام نيك از استراتژی های مؤثر در جذب مشتری و فروش موفق مي باشد که باعث وفاداری مشتری نيز مي گردد( کلر، 2013 .)اين تحقيق با عنايت به پيشينه و نتايج تحقيق محققان قصد دارد تأثير روش های بازاريابي، مشارکت، برند سازی، گرايش بازار، کارآفريني، ارزش آفريني مشتری و قابليت بازاريابي و گرايش کارآفريني بر عملكرد و کارايي برند بر توليدکنندگان و کارخانجات توليد کننده مصنوعات چوبي ) توليد نپوپان و ام دی اف ( را با يكديگر در چارچوب مدل مفهومي مورد سنجش قرار دهدتا بتواند با بررسي و تحليل شاخص های اصلي و فرعي و تعيين اولويت ها و نقش هر يك از مولفه های تاثيرگذار بر اساس چشم انداز بازار عرضه و فروش فرآورده های چوبي همچون نئوپان و ام دی اف در جهت ايجاد ارزش پايدار برای مشتريان و ذی نفعان را به عنوان يكي از قوی ترين و معتبرترين صنايع کشور از طريق بازاريابي، برندسازی، نوآوری و کارآفريني، توانگری مالي بالا و مشعوف کردن مشتريان است، فراهم آورد. دستيابي به چشم انداز اين صنعت نيازمند شناخت و فراهم کردن شرايط لازم است، بنابراين مسأله اصليپژوهش حاضر بررسي تأثير بازاريابي و کارآفريني بر برندسازی و عملكرد برند با رويكرد نقش برند و ايجاد ارزش مشتری و وفاداری آنان نسبت به برند مي باشد.
جزئیات
داعش در قاب شبکه های اجتماعی - تحلیل محتوای تبلیغات ویدیویی داعش در توئیتر و فیس بوک
علی اصغر بروجردی 1397/10/22
 

داعش در قاب شبکه های اجتم ...

گروه تروریستی داعش یکی از پدیده های جذاب و قابل مطالعه از جهات گوناگون در عصر حاضراست. گروهی با افکار ارتجاعی که توانست با ابزارهای و تکنولوژی های نوین ارتباطی به سرعتپیروانی از سراسر جهان را به ایدئولوژی خود جذب و آنان را درباره اهداف خود متقاعد کرده و بهعضویت خویش درآورد. جوانانی که بعضا در رفاه و آسایش مناسبی در کشورهای توسعه بافته زندگیمی کردند. داعش چگونه با استفاده از ابزار و تکنیک های تبلیغاتی توانست ظرف مدت کوتاهیجوانان بسیاری از ادیان و ملیت های مختلف را جذب کند و د ر امنیت، نظم و آرامش جهان اختلالایجاد کند. این مساله تحقیق بنده است .
جزئیات

سازمان‌ها!

شما می‌توانید با نام‌نویسی در «ساعت»، پژوهشگران مورد نیاز خود را یافته و پژوهش‌های خود را با کیفیت بالاتری انجام دهید.

پژوهشگران!

شما می‌توانید توانمندی‌های پژوهشی خود را در «ساعت» بیان نموده و پژوهش‌های مورد نیاز کشور را یافته و انجام دهید.

درباره سامانه


مسئولیت محتوا

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است که نیازها و حمایت‌های سازمان‌ها را از پژوهش به آگاهی پژوهشگران می‌رساند و با معرفی پژوهشگران به سازمان‌ها نیز، همکاری‌های میان آن‌ها را ساده می‌سازد.
  • مسئولیت درستی و اعتبار محتوا و اطلاعات ارائه‌شده از سوی درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌توانند محتوا و اطلاعاتی را در این سامانه بارگذاری کنند، بر عهده ایشان است و ایرانداک هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد؛
  • ایرانداک تعهدی در برابر انجام وعده‌های ارائه‌شده از سوی درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش در این سامانه ندارد؛
  • فرایند عقد قرارداد یا هرگونه توافق میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش در قلمرو این سامانه نیست و مسئولیت هرگونه قرارداد یا توافق بر عهده طرف‌های آن است؛
بیشتر
سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش کشور که افزایش بهره‌وری ملی را با شبکه‌سازی میان نیازها و پژوهش‌ها پی‌می‌گیرد. این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها دنبال می‌کند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت‌ها) و عرضة پژوهش (توانمندی‌ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می‌شود. سازمان‌ها می‌توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تأمین منابع مالی، خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات و سخت‌افزار، تأمین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد. از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پی‌گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند.   ( بیشتر )
دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند با نام‌نویسی در ساعت، اطلاعات پژوهشی خود را به آگاهی سازمان‌ها برسانند و افزون بر جست‌وجو در پژوهش‌های درخواست شده از سوی آنها و آشنایی با حمایت‌های موجود درحوزه علاقه‌مندی‌های ‌خود، توانمندی‌ها و علاقه‌مندی‌های خود را نیز به آگاهی سازمان‌های گوناگون برسانند. این سامانه شما را در یافتن حامیان مناسب برای پژوهش، یاری و امکان تعامل شما را با سازمان‌های گوناگون فراهم می‌کند. دریافت فایل راهنمای نام نویسی ویژه پژوهشگران
سازمان‌های گوناگون می‌توانند با نام‌نویسی در ساعت، نیازهای پژوهشی و حمایت‌های خود را از پژوهش‌ها به آگاهی پژوهشگران برسانند. سازمان‌ها افزون بر جست‌وجوی پژوهشگران گوناگون در ساعت، می‌توانند با پژوهشگرانی که سامانه به آنها معرفی می‌کند یا پژوهشگرانی که تقاضای همکاری با سازمان را دارند، آشنا شوند. سازمان‌ها با کاربست امکانات این سامانه می‌توانند به ارزیابی اولیه متقاضیان هر پژوهش بپردازند و با آنها تعامل داشته باشند. دریافت فایل راهنمای نام نویسی ویژه سازمانها