اندازه گیری قیمت خدمات سامانه پیام رسان مالی و اجتماعی

Measuring the price of the financial and social messenger system

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
دکترا
مدیریت
مدیریت اجرایی - استراتژی
:   12 ماه
:   1397/12/18

چکيده

چندين سال پيش بانکهاي اروپايي ميليونها يورو براي ايجاد کانالهاي الکترونيکي هزينه کردند .بنابراين پس از گذشت چندين سال ، تغييرات به طور شفاف بيانگر اين بود که انتظارات متعددي براي سود ايجاد شد بطوري که بانکداري الکترونيکي را به موشک هوايي که منطقه خاصي رادر بر نمي گيرد تشبيه کردند .بنابرابن بانکهاي استوني توسعه سرمايه گذاري و بهبود در بخش فناوري اطلاعات انجام دادند و خدمات بانکداري الکترونيکي شروع به گسترش يافتن کرد تا زمانيکه برخي از تصميم گيريها در مورد قيمت گذاري براي خدمات الکترونيکي اساس آن سيستمهاي اطلاعاتي مديريت حاضر بود.تجزيه و تحليل با استفاده از اين سيستمها بيانگر عدم وجود استدلال منطقي از بانکداري الکترونيکي بود .


روش پياده سازي براساس هزينه يابي فعاليتها در بانکداري بود که بانک استوني تجزيه و تحليل ساختار هزينه براي تراکنشها را از طريق کانال الکترونيکي و سيستم سنتي انجام داددر حقيقت پياده سازي سيستم ABC در بانکداري و بهبود از طريق مشاهده بيانگر اين است که کانالهاي الکترونيکي کمک به کاهش هزينه ها دوسويه مي کنند ( بانکها و مشتريان).

 

واژه هاي کليدي : بانکداري الکترونيکي ، سود آوري ، هزينه يابي بر اساس فعاليت .

سوالات مطرح شده :

1- چگونه مي توان تکنيک هزينه يابي بر مبناي فعاليت را در بانکها اجرا کرد ؟

2-  هزينه هاي کليدي در تراکنشهاي کانالهاي الکترونيکي چيست ؟ هزينه هاي اصلي گروه ها چگونه است؟

3-  آيا تراکنشها از طريق کانالهاي الکترونيکي ارزان تر از تراکنشهاي ايجاد شده از طريق کانالهاي سنتي است ؟

 

روش شناختي و قسمتهاي تجربي در اين مقاله بر مبناي تجزيه وتحليل است .گزارش آماري به همراه مستندات داخلي تکميل کننده قاعده اي براي تخصيص هزينه ها و محاسبه هزينه هر واحد در پیام رسان بله بوده است .

تکنيکهاي پياده سازي هزينه يابي براساس فعاليت در بخش بانکداري (مورد کاوي پیام رسان بله) مورد بررسي قرار گرفته است .با تجزيه و تحليل ساختار هزينه براي تراکنشهاي الکترونيکي و سنتي نهايتا نتايج منجر به سود آور بودن تراکنشها از طريق بانکداري الکترونيکي می شود .

هدف :  اندازه گیری قیمت خدمات سامانه "بله"است .

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی