بانکداری شرکتی

Corporate banking

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   بنیادی
:  
دکترا
مدیریت
مدیریت اجرایی - مدیریت بازار یابی
:   24 ماه
:   1398/12/17

در عصر رقابتی حاضر تنوع زیاد محصولات و ارائه بی شمار خدمات، دامنه انتخاب متقاضیان را بسیارگسترده کرده و در این شرایط جذب، حفظ و نگهداری مشتریان امری بسیار مهم و حیاتی میباشد. هر چه رقابت بیشتر و تفاوت ارزش ادراک شده از خدمات و محصولات عرضه کنندگان در نزد مشتریان کمتر باشد حفظ و وفادارسازی آنها سخت تر و پیچیده تر میگردد .

صنعت بانکداری یکی از صنایع رقابتی بشمارمی آیدکه به علت ارائه خدمات متنوع ،وفادارسازی مشتری امری ضروری و دشوار است. با توجه به اهمیت بحث سود آوری در بانک، بررسی راهکارهای کسب سود، بهترین راه و کم هزینه ترین راه افزایش درآمد خواهد بود. بانکداری شرکتی ،تأمین نیاز بانکی یک کسب و کار در قالب ارائه خدمت و محصول به بهترین، سریع ترین شکل ممکن است، تا زمینه رشد مشتری رافراهم نموده و از این طریق بانک منابع بیشتری را جذب کند.

دردهه های اخیر ضرورت توجه به روشهای نوین بانکی در جهت حفظ و توسعه سهم بازار با ورود بانکهای خصوصی و خصوصی سازی بانکهای دولتی ، احساس میشود. از این روبرخی از بانکهادر جهت ارائه خدمات جدید بانکی مانند بانکداری شرکتی اقدام نموده وسهم بازار خود رادراین حوزه گسترش داده اند.اقدام برخی بانکهای داخلی در ایجاد بانکداری شرکتی را نیز می توان حرکتی در راستای همین تغییرتفکر و روی آوردن به ساختار جدید کسب وکار ارزیابی کرد. این موارد نمایانگر ادراک نیاز به ایجاد تغییر در سیستم بازاریابی و به تبع آن، ایجاد تغییردرساختار عملیاتی میباشد.با آغاز این حرکت درچند بانک مهم کشور، دیگر بانکها نیز دیر یا زود مجبور به تغییر در نگرش و ساختار خود برای حفظ سهم بازار خود خواهند شد.

در تعریف اولیه بانکداری شرکتی باید گفت که بانکداری شرکتی یک راهبرد است. به این ترتیب ماهیت راهبرد تشخیص فرصتهای اصلی و تمرکز منابع برای تحقق منافع نهفته در آنها است. یک راهبرد موفق باید با هدفگذاری مناسب و متناسب با شرایط محیطی، منابع ارزشمند داخلی را برای بهره برداری از فرصتها و تبدیل آنها به فرصتهای عملی همسو سازد. راهبرد بانکداری شرکتی در گام اول با تقسیم مشتریان به گروههایی که دارای بالاترین فرصت خلق ارزش هستند، آغاز میشود.

بطور خلاصه بانکداری شرکتی چارچوبی نظام مند ازیک مدل کسب وکار است که درآن بانک با شیوه ی مناسب پاسخگوی دغدغه بانکی مشتری شرکتی میباشد.همچنین درسالیان اخیر شاهد رشد مفهوم جدیدی از مدل بانکداری شرکتی با نام بانکداری شرکتی اینترنتی (سیب) نیز بوده‌ایم که ابزار فناوری اطلاعات آن را مانند سایر بخش های بانک پشتیبانی میکنند.

منابع علمی

بانکداری شرکتی

نیاز به تیم کاری میباشد.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی