بررسی انعکاس عطرها در کلیات شمس تبریزی و شاهنامه

Investigation of Reflection of Perfumes in Shamsam Shaban tabrizy and Shamshmand's Essays

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
زبان وادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
:   1 ماه
:   1397/02/31

-

-

-

-

-

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی