بازیابی غلظت NO2 و SO2 وردسپهری با استفاده از اطلاعات ماهوارهای

Retrieval of tropospheric NO2 and SO2 concentration from satellite data over Iran

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
دکترای حرفه‌ای (Ph.D)
فیزیک
فیزیک - ژئوفیزیک
:   24 ماه
:   1398/06/31

بررسی  غلظت و روند تغییرات گازهای آلاینده جوی به خصوص روی شهرهای صنعتی و مناطق جنوبی شامل چاهای نفت و پالایاشگاهها و تاثیر آلاینده ها بر پدیده های هواشناسی و یا تاثیر پدیده های هواشناسی بر غلظت آلاینده ها

بررسی روند تغییرات آلایند ها

افزایش غلظت آلاینده ها و تاثیر  آن بر سلامتی انسان ها و لزوم بررسی روند تغییرات ای آلاینده ها

ایجاد راهکارهای مناسب برای کنترل نشر آاینده ها و بررسی تاثیرشان بر تغییر پدیده های هواشناسی

مالی

حمایت از سازمان های محیط زیست و سازمان هواشناسی

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی