داعش در قاب شبکه های اجتماعی - تحلیل محتوای تبلیغات ویدیویی داعش در توئیتر و فیس بوک

ISIS in the social networks frame - Analysis content of the propaganda videos ISIS on Twitter and facebook

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری
:   8 ماه
:   1398/06/31

گروه تروریستی داعش یکی از پدیده های جذاب و قابل مطالعه از جهات گوناگون در عصر حاضر

است. گروهی با افکار ارتجاعی که توانست با ابزارهای و تکنولوژی های نوین ارتباطی به سرعت

پیروانی از سراسر جهان را به ایدئولوژی خود جذب و آنان را درباره اهداف خود متقاعد کرده و به

عضویت خویش درآورد. جوانانی که بعضا در رفاه و آسایش مناسبی در کشورهای توسعه بافته زندگی

می کردند. داعش چگونه با استفاده از ابزار و تکنیک های تبلیغاتی توانست ظرف مدت کوتاهی

جوانان بسیاری از ادیان و ملیت های مختلف را جذب کند و د ر امنیت، نظم و آرامش جهان اختلال

ایجاد کند. این مساله تحقیق بنده است .

گروه تروریستی داعش یکی از پدیده های جذاب و قابل مطالعه از جهات گوناگون در عصر حاضر

است. گروهی با افکار ارتجاعی که توانست با ابزارهای و تکنولوژی های نوین ارتباطی به سرعت

پیروانی از سراسر جهان را به ایدئولوژی خود جذب و آنان را درباره اهداف خود متقاعد کرده و به

عضویت خویش درآورد. جوانانی که بعضا در رفاه و آسایش مناسبی در کشورهای توسعه بافته زندگی

می کردند. داعش چگونه با استفاده از ابزار و تکنیک های تبلیغاتی توانست ظرف مدت کوتاهی

جوانان بسیاری از ادیان و ملیت های مختلف را جذب کند و د ر امنیت، نظم و آرامش جهان اختلال

ایجاد کند. این مساله تحقیق بنده است .

ضرورت این پژوهش از آنجاست که شناخت ظرفیت رسانه ها می تواند ما را با کارکردهای پنهان آن

بیشتر آشنا کند. در عصر ارتباطات که لزوم دسترسی همگان به اینترنت به عنوان یک اصل اساسی

توسط تئوری پردازان مطرح می شود. اینکه چگونه یک گروه تروریستی که در جهت نابودی بشریت

گام برمی دارد میتوان با استفاده از همین ابزار در جهت ترویج جنگ، خشونت و نفرت گام بردارد

پیش فرضهای اساسی ما را درباره عصر ارتباطات باید زیر سوال ببرد. در وقع ما بایستی با پژوهش

هایی از این کارکردهایی ممنفی رسانه های جمعی را بیشتر و بهتر بشناسیم و بتوانیم برای مهار و عالج

آن راهکارهایی را پیشنهاد دهیم .

هدف اصلی شناخت تکنیک های تبلیغاتی داعش جهت جذب و به کارگیری جوانان در شبکه

های اجتماعی توئیتر و فیس بوک است. علت انتخاب این شبکه ها استفاده گسترد و اصلی

 

داعش از این دو شبکه اجتماعی است

- شناخت شیوه ها جذب مخاطب والگوها وتکنیکهای آن

2 - شناخت اصول مورد تاکید درتبلیغات داعش در شبکه های اجتماعی توئیتر وفیس بوک

3 - شناخت نحوه عرضه پیام در هر یک از شبکه های اجتماعی توئیتر وفیس بوک

4 - شناخت تفاوت عملکرد داعش در هر یک از شبکه های اجتماعی توئیتر وفیس بوک

5 - شناخت ماهیت تبلیغات انجام شده از جانب داعش شبکه های اجتماعی توئیت ر وفیس بوک

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی