طراحی مدل جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Designing the successor model in the Central Bank of the Islamic Republic of Iran

 • جزئیات
 • خلاصه پژوهش
 • تعریف مسئله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف
 • توضیحات تکمیلی
 • حمایت‌های موردنیاز
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها
 • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
دکترای حرفه‌ای (Ph.D)
مدیریت
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
:   12 ماه
:   1398/08/15

 

در جهان پر رقابت کنونی، سازمانهایی امکان بقا و استمرار فعالیت دارند که برای آینده خود برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده باشند و پیش بینی واقع بینانه‌ای از وقایع پرچالش آتی را مد نظر قرار دهند." دیگر گذشته چراغ راه آینده نیست" و سرعت تحولات و دگرگونی ها گواه این مدعاست. دیگر نمی‌توان وقایع آینده را به بخت و اقبال واگذار نمود و یا با آزمون و خطا و روزمرگی به توسعه یافتگی دست یافت( ابوالعلایی و غفاری، 1386).

 

بررسی مشکلات موجود سازمان های دولتی ایران نشان می دهد که بسیاری از مدیران ارشد کشور از آموزش کیفی مدیریت برخوردار نیستند و دانش، مهارت و تجربه مدیران اغلب متناسب با مسئولیتهای آنان نیست. مدیران ارشد زیادی را در سازمان های دولتی نمی‌توان پیدا کرد که حرفه خود را از رده های پائین کارشناسی شروع کرده و با نشان دادن قابلیت ها و کارایی خود ارتقاء یافته و به مناصب بالا رسیده باشند.

 

از طرفی عدم جایگزینی مناسب افراد کلیدی سازمان در زمان های اضطراری مثل بازنشستگی یا ارتقاء و انتقال مدیران، از دیگر مشکلات سازمان های ایران است.( رضایی و نظری:1393)

 

همانطور که نقش مدیریت جانشین پروری مهم و اساسی و بدان تاکید شده است، طراحی یک مدل مناسب بمنظور آماده سازی و اجرای این طرح از الزامات کار است و در این پژوهش قصد بر طراحی و ارائه مدل جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جانشین پروری در بانک مرکزی ج.ا.ا  انجام می گردد و پس از شناسایی مولفه های شایستگی و جانشینی بوسیله مصاحبه و پرسشنامه و استفاده از متدولوژی تحلیلی مدل سازی ساختاری تفسیری روابط بین ابعاد و عوامل موثر بر موفقیت برنامه جانشین پروری، مورد تحلیل قرار می گیرد. نتیجه منجر به طراحی مدل جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و دو هدف اجرایی دارد که در ذیل بدان اشاره می گردد .

 

1-      مولفه های مدل جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احصاء گردد.

 

2-      اولویت بندی مولفه های جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مدیران ادارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بومی سازی و تائید گردد.

 

3-      شناسایی افراد مستعد برای تقبل مسئولیت های رهبری و مدیریتی در  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. 

 

 

بررسی مشکلات موجود سازمان های دولتی ایران نشان می دهد که بسیاری از مدیران ارشد کشور از آموزش کیفی مدیریت برخوردار نیستند و دانش، مهارت و تجربه مدیران اغلب متناسب با مسئولیتهای آنان نیست. مدیران ارشد زیادی را در سازمان های دولتی نمی‌توان پیدا کرد که حرفه خود را از رده های پائین کارشناسی شروع کرده و با نشان دادن قابلیت ها و کارایی خود ارتقاء یافته و به مناصب بالا رسیده باشند.

 

از طرفی عدم جایگزینی مناسب افراد کلیدی سازمان در زمان های اضطراری مثل بازنشستگی یا ارتقاء و انتقال مدیران، از دیگر مشکلات سازمان های ایران است.( رضایی و نظری:1393)

 

همانطور که نقش مدیریت جانشین پروری مهم و اساسی و بدان تاکید شده است، طراحی یک مدل مناسب بمنظور آماده سازی و اجرای این طرح از الزامات کار است و در این پژوهش قصد بر طراحی و ارائه مدل جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

الف- اهمیت و ضرورت بنیادی تحقیق

 

تغییرات گسترده و سریع که در سازمان هاي امروزي به وجود آمده است سبب شده است تا کمبود مدیران با مهارت براي مشاغل کلیدي سازمان حس گردد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همین موقعیت را دارد.

 

از آنجا که برنامه جانشین پروري می تواند راهبردي براي منابع انسانی و کارکنان موجود تعیین کند، نیروي انسانی جدید را توجیه کند، رویارویی با تحولات سازمان را آسان تر کند وروشها و گزینه هاي جدیدي را در محیط جدید پیشنهاد کند،‌ می تواند در این برهه راهگشا باشد و  بانک مرکزی را در جهت رشد و بهره وری منابع انسانی سوق دهد .

 

این تحقیق می تواند در بعد علمی و عملی نقشه راهی برای آینده بانک مرکزی در حوزه منابع انسانی ترسیم کند و در صورتی که طرح اجرایی و بازخورد آن اخذ گردد، می تواند در دیگر سازمان‌های دولتی بعنوان یک طرح موفق اجرائی شود و اهداف کاربردی تحقیق که در ذیل بدان اشاره شده است را بهمراه داشته باشد .  

 

 

 

 

 

ب- اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق

 

این تحقیق دارای یک هدف اساسی است و اینکه یک مدل مناسب جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی نمایند که ضمن کاربردی بودن بتواند مشکلات این سازمان را در حوزه منابع انسانی مرتفع نماید و دو هدف اجرایی دارد که در ذیل بدان اشاره می گردد

 

 1. مولفه های مدل جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احصاء گردد.

 2. اولویت بندی عوامل اصلی موثر بر جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مدیران ادارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تائید گردد.

 3. شناسایی افراد مستعد برای تقبل مسئولیت های رهبری و مدیریتی در  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.  

  در این فراگرد نظام یافته، پرورش شخصی و حرفه ای با راهبرد ترکیب می شود و این اطمینان به دست می آید که سازمان آماده است تا هر پست مهمی را که خالی می شود. در زمان مناسب، با افراد مناسب پر کند. در این فراگرد، شایستگی های ضروری معین می شود و سپس بر آن مبنا، خزانه استعدادهای انسانی برای اطمینان از تداوم رهبری برای منصب های کلیدی فراهم می شود و سازمان اطمینان می یابد که به منظور پر کردن نقش های مهم درون سازمان، به تدریج کارکنانی استخدامی شده و پرورش می‌یابند.(قلی پور و همکاران، 1390)

   

  ج- اهمیت و ضرورت توسعه ای تحقیق

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بانک بانکها می بایست از خزانه استعداد نیروی انسانی مناسب بهره مند گردد. سازمان بانک مرکزی می‌بایست از وجود مهره‌های کلیدی و صاحب سبک بهره مند گردد تا بتواند وظایف خود را بخوبی اجرایی کند‌.

 

اولین افکار و ابتکار در زمینه برنامه ریزی جانشین پروری در سال 1916 میلادی توسط هنری فایول ارائه گردید. وی که یک نظریه پرداز مدیریتی بوده با ارائه 14 اصل مدیریت عام تحولی در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد نمود. فایول در چهارده اصل مدیریت کلاسیک خود که آن را دراوایل قرن بیستم مطرح ساخت و تا به امروز نیز مورد توجه بوده است، خاطر نشان کرد که مدیریت در برابر اطمینان از تداوم اشتغال کارکنان خود مسئول می باشد. وی معتقد است که اگر این نیاز نادیده انگاشته شود در نهایت پست های کلیدی سازمان توسط افراد نامناسبی پرخواهد شد.(قلی پور و همکاران، 1390)

 

در این تحیقیق برآنیم تا طرحی مناسب بمنظور جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که یک نهاد حاکمیتی است ارایه دهیم تا از آن بعنوان الگو جهت عملیاتی شدن در حوزه منابع انسانی بهره گیریم.

 

 

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جانشین پروری در بانک مرکزی ج.ا.ا  انجام می گردد و پس از شناسایی مولفه های شایستگی و جانشینی بوسیله مصاحبه و پرسشنامه و استفاده از متدولوژی تحلیلی مدل سازی ساختاری تفسیری روابط بین ابعاد و عوامل موثر بر موفقیت برنامه جانشین پروری، مورد تحلیل قرار می گیرد. نتیجه منجر به طراحی مدل جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و دو هدف اجرایی دارد که در ذیل بدان اشاره می گردد .

 

 1. مولفه های مدل جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احصاء گردد.

 2. اولویت بندی مولفه های جانشین پروری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مدیران ادارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بومی سازی و تائید گردد.

 3. شناسایی افراد مستعد برای تقبل مسئولیت های رهبری و مدیریتی در  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.  

 

 

پژوهش فوق طراحی یک مدل کاربردی در یکی از سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و ارائه طرح پس از اجرائی شدن در بانک مرکزی و ارزیابی و رفع نقاط ضعف آن قابلیت تعمیم به دیگر سازمان ها و وزارتخانه های دولتی را خواهد داشت. 

 

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی