رویکردی برای تبدیل فیلم های دوبعدی به مدل های نیمه سه بعدی؛ درونیابی برای تکمیل مدل

An Approche to convert 2d movies to semi objective 3d models:An interpolation seek completive

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - الگوریتم ومحاسبات
:   12 ماه
:   1399/06/08

هدف این پژوهش کاهش بار منفی فیلمهایی است که بار منفی دارند. در این روش تصاویر دو بعدی به مدل های سه بعدی اولیه اشان تبدیل می شوند. قبلا مدلهای سه بعدی در طی تبدیل تصاویر دو بعدی به سه بعدی تولید می شدند. (نویسنده) در هر حال این مدل ها اگر رندر گردند می توانند به نیمه مدلهای سه بعدی تبدیل گردند. در این صورت با تعییرات زاویه ای گاه کل شیء و گاه حداقل نیمی از شیء تولید می شوند. بلند پروازانه است اگر بگوییم علم ریاضیات در شاحه درونیابی به آن سطحی رسیده است که یک مدل نیمه سه بعدی را سه بعدی کند. به این روش "سه بعدی ساز توری" می گویند. به این ترتیب مقدار بسیار زیادی ازاشیاء برای ججم سازی (البته با رعایت اصول اخلاقی) می تواند در دسترس باشد

تبدیل مدلهای دوبعدی به مدل های توری واقعیت افزوده (firware)

تبدیل تصاویر دو بعدی به مدلهای توری سه بعدی (firmware) که مناسب برای آرشیو یا به کارگیری باشند

بدست آوردن الگوریتمی با بالاترین بهره وری ممکن برای هدف ایجاد "تولید مدل های دو بعدی به توری ها و حتی تصاویر دو بعدی) حتی مدلهای تعاملی می توانند برای ممیزی در تولیداتی به کار گیرند که با اخلاقیات تناسبی نداشته باشد. وقتی اهمیت مساله وجود داشته باشد تامین منابع ضروری برسد کار تعاملی مورد نیاز است که به بخش هوش مصنوعی بر می گردد.

به نظر می رسد این موضوع شاخه گسترش یافته ای از "واقعیت افزوده" باشد و حتی می تواند با مدل های بومی به کار گفته شود.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی