نقش تجارب دوران کودکی کارآفرینان موفق بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه

The Role of Childhood Experiences of Successful Entrepreneurs on the Development of Entrepreneurial Behaviors

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
مدیریت
مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید
:   5 ماه
:   1398/10/01

--

--

---

---

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی