نامساوی تعمیم یافته دانکل - ویلیامز در فضاهای *c -مدول هیلبرت و مشخصه سازی حالت تساوی

The Dunkl - Williams inequality in Hilbert C*- modules and characterization of the equality case

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
ریاضی
ریاضی محض - آنالیز
:   8 ماه
:   1399/06/31

در این تحقیق  ابتدا مفهوم جبر و *c -جبر را بیان کرده و به برخی از ویژگی های فضای هیلبرت در مدولها روی *c -جبر ها می پردازیم .همچنین  با پرداختن به تعمیم نامساوی دانکل - ویلیامز در فضای ضرب داخلی و نیز *c-مدول هیلبرت به نتایجی دست یافته که با بهره گیری از آنها چندین شرط لازم و کافی برای  برای برقراری حالت تساوی ارائه می دهیم.

ارائه نامساوی دانکل - ویلیامز در فضای *c- مدول هیلبرت و همچنین یافتن شرط های لازم و کافی  برای اینکه نامساوی مربوطه به تساوی تبدیل شود.

نامساوی ها یکی از مهمترین ابزارها در بسیاری ازشاخه های ریاضیات می باشند که در مکانیک ,فیزیک و علوم دیگر نیز مفید هستند.در واقع تئوری نامساوی ها  را می توان به عنوان شاخه ای مستقل در ریاضیات در نظر کرفت.

با بررسی نامساوی دانکل - ویلیامز در فضاهای ضرب داخلی و *c - مدول هیلبرت به نامساوی تعمیم یافته دانکل - ویلیامز  در این فضا رسیده و شروط لازم و کافی برای برقراری حالت تساوی  را نیز بررسی می کنیم.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی