ارائه مدلی ریاضی و معماری از بیو-کوانتوم

An Introduction of Mathematical and Artitectual Bio-Quantum.

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   بنیادی
:  
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)
:   12 ماه
:   1396/09/30

در این مطاالعه می خواهیم برآودری سیستم وار از یک سیستم بیوکونتوم ارائه کنم. یک سیستم بیوکوانتوم سییستمی زیستی کوانتومی است که مدلی از آن می تواند در درک بهتر آن یاری رساند. ارائه مدل سخت افزاری چه نرم افزاری یک سیستم بیوکوانتومی می تواند پژوهش خوبی در این زمینه به شمار آید. از جمله سیستم های بیوکوانتومی می توان به سیستم زیستی "کرم شبتاب" و "چرخه ی فتوسنتز" اشاره کرد. که در مقاله های پیشین به آنها پرداخته شد. ارائه مدل ریاضی یک پدیده می تواند راهی در زمینه بهتر درک کردن سیستم باشد. لذا یک ریاضی دان می تواند در این پروژه نقشی اساسی ایفا کند. یک معمار رایانه ای می تواند مدل طراحی شده را به تحلیلگر بسپارد تا تحلیل گردد. لذا هدف فرموله کردن یک سیستم بیوکوانتمی می باشد.

فرموله کردن یک سیستم بیوکوانتوم از قبیل سیستم زیستی "کرم شب تب" و "چرخه ی فتوسنتز"  در قالب ریاضیات و معماری و تحلیل رایانه ای

به علت نو بودن پژوهش و یک پژوهش دانش بنیان و کاربردهایی که این دانش می توناد داشته باشد اهمیت آن خالی از صرف نظر است.

ارائه مدل ریاضی و معماری رایانه ای و تحلیل و استخراج دانش

این یک مساله های تک می باشد و لازم است بدقت و سالها بر روی آن کار شود.

منابع انسانی

درخواست دارم گروهی روی این پروژه کار کنند.

نیازمند گروهی برای کار روی پروژه هستم.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی