بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاه کاشان

Review the application of KM initiatives in Kashan University

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
علوم کتابداری و اطلاع رسانی - اطلاع رسانی
:   8 ماه
:   1396/08/30

در این پژوهش مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاه کاشان به عنوان یک سازمان دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا دانشگاه کاشان را در حوزه معاونت های دانشگاه تقسیم کرده و بطور مجزا در هر حوزه بررسی شده و در انتها به مقایسه حوزه ها از نقطه نظر مدیریت دانش پرداخته می شود.

میزان کاربست شاخص های مدیریت دانش در بخش های مختلف دانشگاه کاشان به چه صورتی است؟

با توجه به اهمیت مبحث مدیرت دانش و از ان جا که تاکنون این موضوع در دانشگاه کاشان بررسی نشده است لزوم انجام چنین تحقیقی احساس می شود.

بررسی شاخص های مدیریت دانش در بخش های مختلف دانشگاه کاشان

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی