تغییراتِ مُدال در گفتگوهای تعزیه: کاربردها و کارکردها

Musical Modulations in Dialogues of Tazieh: Uses and Fonctions

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   بنیادی
:  
کارشناسی ارشد
هنرهای نمایشی
هنر - هنرهای نمایشی
:   12 ماه
:   1397/01/31

نحوۀ به کارگیری موسیقی در تعزیه از نوعی ارتباط درونی با صحنه های نمایش و متن مورد نظر برخوردار است. محوری ترین عامل موسیقایی در این بررسی مُدگردی های مبتنی بر موسیقی ایرانی است. نحوۀ تغییرات این مدگردی ها از نوعی موسیقی متن و روش به کار گیری آن خبر می دهد.

نحوۀ به کار گیری موسیقی ایرانی در تعزیه در عین پیوستگی با تاریخ این موسیقی به عوامل دراماتیک نیز وابسته است. رابطۀ متقابل این دو می تواند نوعی زیبایی شناسی دراماتیک ایرانی را در پیش چشم گذارد. این رابطه در مدگردی های تعزیه نمود می یابد.

شناخت ساختارهای زیبایی شناسانۀ ذهن ایرانی با استناد به هنرهای موجود در تولید و تبیین معیارهای هنری و یا تغییر و دگرگون سازی آنها به نفع دست یاقتن به ساحت های تازه ای از خلاقیت عمیقاً مؤثر است.

شناخت نحوۀ به کارگیری موسیقی در تعزیه به نحوی بنیادی.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی