سنجش جمعیتی

Crowd Sensing

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - الگوریتم ومحاسبات
:   18 ماه
:   1397/04/01

ارزش داده هاییکه از افراد با شاخص های مشترک تولید می شود و بررسی آنها

ارزش داده هاییکه از افراد با شاخص های مشترک تولید می شود و بررسی آنها

این مبحث در تجارت امروز و آینده نقش مهمی خواهد داشت

تحلیل آمار های اطلاعاتی

کاربرد های تجاری

ارزش داده هاییکه از افراد با شاخص های مشترک تولید می شود و بررسی آنها

تجهیزات

برای تولید و یا ساخت محصول

برای تولید و یا ساخت یک محصول بر پایه نرم افزار و سخت افزار

مالی

حمایت های مورد نیاز

برای هزینه های جاری و تحقیقاتی

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی