طراحی مدل مناسب اعتبار سنجی مشتریان

Designing of appropriate model for customers validation

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع - مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
:   6 ماه
:   1396/08/24

هرچه اقتصاد یک کشور رشد بیشتری پیدا می کند، سهم خدمات مالی و بانکی در آنها بیشتر می شود. اساساً بخش مالی و بانکی کشور با رشد درونی خودش نقش بسیار مهمی را در تحقق اهداف و چشم اندازهای آتی بر عهده دارند. سیستم بانکی است که از کارآفرینی حمایت می کند و این امکان را فراهم می آورد تا اندیشه ها با سرمایه و توانمندیهای مالی پیوند بخورند که محصول آن نوآوری و پیشرفت در کشور می باشد. در شرایط امروز دیگر بانک ها نباید براساس گذشته تصمیم گیری نمایند.

در بين ريسكهايي كه بانك با آن مواجه است، ريسك اعتباري) ريسك ناتواني در بازپرداخت) از اهميت ويژهي برخوردار است. يكي از راهاي کاهش ريسك اعتباري و در نتيجه مديريت مناسب آن، استفاده از مدلهاي اعتبارسنجی اعتباري  مشتریان بانکی است. (دهمرده و همکاران، 1391)

در بين ريسكهايي كه بانك با آن مواجه است، ريسك اعتباري) ريسك ناتواني در بازپرداخت) از اهميت ويژهي برخوردار است. يكي از راهاي کاهش ريسك اعتباري و در نتيجه مديريت مناسب آن، استفاده از مدلهاي اعتبارسنجی اعتباري  مشتریان بانکی است. (دهمرده و همکاران، 1391)

از دلايل اهميت سنجش ريسك اعتباري مي توان به موارد زير اشاره نمود :

الف. اكنون مهمترين عامل ورشكستگي بانكها ريسك اعتباري است.

ب. اندازه گيري ريسك اعتباري با پیش بینی زيانهاي عدم بازپرداخت اعتبارات و ايجاد رابطه منطقي بين ريسك و بازده، امكان بهينه سازي تركيب پرتفوي اعتباري، قيمت گذاري دارايي ها و تعيين سرمايه اقتصادي بانكها را به منظور كاهش هزينه هاي سرمايه اي و حفظ توان رقابتي فراهم و نوعي مزيت نسبي براي بانكها و مؤسسات اعتباري ايجاد مي نمايد.

ج.  در نظام ربوي پس از پرداخت وام، ارتباط بانك با پول قطع مي شود و بانك بدون توجه به نوع فعاليت اقتصادي، اصل و فرع پول خود را مطالبه مي نمايد؛ بنابراين با گرفتن ضمانت كافي، لزومي به ارزيابي دقيق از مشتري وجود ندارد. حال آنكه در سيستم بانكداري اسلامي بانك شريك گيرنده تسهيلات در فعاليتهاي اقتصادي مي باشد. بنابراين با توجه به منابع مالكيتي- وكالتي ارزيابي توان بازپرداخت مشتري بسيار اهميت دارد(عرب مازار، 1392)

·         ارائه ي الگويي كه با تفكيك مشتريان بانك به دو دسته ي خوش حساب و بدحساب و با مديريت ريسك اعتبارات بانكي ، روشي را براي كاهش ريسك بانكها در تخصيص اعتبارات ارائه دهد.

·         اندازه گیری ریسک اعتباری و کاهش آن

·         بررسی احتمال عدم بازپرداخت توسط مشتری و امتیاز بندی آن ها

·         رتبه بندی مشتریان و ارزیابی تقاضای تسهیلات

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی