بررسی تنوع و فراوانی ریزجلبک های سبز (Chlorophyta) در آب های ساحلی استان مازندران (ساری و بابلسر)

The study of Diversity and Abundance of Chlorophyta in The Coastal Waters of Mazandaran Province (Sari and Babolsar)

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   بنیادی
:  
کارشناسی ارشد
زیست شناسی دریا
زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
:   12 ماه
:   1396/06/31

جلبک ها برخلاف گیاهان عالی فاقد ساختارهایی مانند ریشه، ساقه و برگ می باشند و بر اساس رده بندی های نوین با توجه به اصول خویشاوندی مولکولی، علی رغم شباهت های فراوانی که در دارا بودن کلروفیل و توانایی فتوسنتز با گیاهان دارند؛ در سلسله دیگری تحت عنوان آغازیان طبقه بندی می شوند. بر اساس تخمین ها حدود ۱۰ میلیون گونه جلبک تا امروز شناسایی شده است که بیشتر آن ها در گروه ریز جلبک ها با ابعاد میکروسکوپی قرار دارند. ریزجلبک نامی عمومی برای گروه بسیار مهم و متنوعی از گیاهان میکروسکوپی است که در سال های اخیر با هدف بهره برداری های زیست فنآورانه و تولید ترکیبات فعال زیستی و محصولات ارزشمند و پرکاربرد در صنایع غذایی و داروئی و نیز در بحث پایش و پالایش محیط زیست به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

بررسی تنوع زیستی در زیست بوم ها، نه تنها تعیین کننده نوع گونه های یک زیست بوم می باشد بلکه حفظ این تنوع زیستی بر مورفولوژی، رفتار و اثرات متقابل میان گونه های موجود نیز تأثیرگذار است. اگر تنوع زیستی در زیست بوم¬ها حفظ گردد، فرآیندهای زیستی به طور کامل به انجام می رسند.این گونه فرآیندها شامل چرخه آب و مواد غذایی، دریافت نور در فرآیند فتوسنتز، جریان انرژی از طریق شبکه غذایی و الگوهای توالی زیست بوم ها در طی زمان میباشد. حفاظت اصولی از زیست بوم¬ها نه تنها تعداد کثیری از گونه ها را از خطر می رهاند، بلکه ساز و کارهای ضروری برای بقاء و حفظ حیات گونه هایی از آبزیان که ارزش اقتصادی و غذایی دارند را نیز پشتیبانی می نماید. از طرفی ریز جلبک ها پایه هرم غذایی در زیست بوم آبی می باشند که مورد تغذیه آبزیان چرا کننده قرار میگیرند. از این رو می توان گفت تنوع زیستی در یک زیست بوم آبی وابسته به فراوانی ریزجلبک ها در آن زیست بوم می باشد. انسان برای تامین بخش عمده ای از مواد غذایی خود به زیست بوم های آبی وابسته است، بنابر این مطالعه تنوع و تراکم ریزجلبک ها و مقایسه آن در مناطق مختلف دریای خزر به منظور حفظ تنوع زیستی آن ها امری ضروری به نظر می رسد.

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است که به شکل طبیعی از دیگر پهنه های آبی مشابه جدا مانده است و به دلیل ویژگی¬های اکولوژیکی منحصر به فردی که از لحاظ فیزیکوجفرافیایی و هیدروشیمی دارد، علاوه بر گونه های نسبتا مشابه با سایر پهنه های آبی، دارای گونه هایی منحصر به فرد نیز می باشد. تاکنون مطالعات جامعی در خصوص شناسایی ریزجلبک های سبز در مناطق مختلف دریای خزر انجام نشده و تنها مطالعه موردی در برخی از مناطق مستند گردیده است. با توجه به توضیحات ذکر شده و فارغ از اهمیت ریز جلبک ها در صنایع گوناگون، به علت وابستگی استان های ساحلی شمال ایران به دریای خزر برای تامین نیاز های غذایی، اقتصادی و نقش بسیار کلیدی ریزجلبک های سبز در زنجیره های غذایی ماهیان این دریا ، مطالعه و بررسی تنوع زیستی ریز جلبک های این منطقه امری حائز اهمیت بوده و امید است که این امر باعث توجه بیشتر به حفظ تنوع و ارزش دهی بالاتر به این منابع میکروسکوپی با اهمیت باشد.

مطالعه و شناسایی ریزجلبک های سبز شاخه کلروفیتا در ایستگاه های آب های ساحلی مازندران

بررسی مقایسه ای تنوع و فراوانی جنس های مختلف ریزجلبک های سبز در ایستگاه ها  و اعماق مختلف در منطقه مطالعاتی

بررسی ارتباط بین فاکتورهای فیزیکی- شیمیایی آب (دما، شوری و اکسیژن محلول) با فراوانی ریزجلبک ها در ایستگاه های مورد مطالعه

بررسی مقایسه ای تنوع و فراوانی ریزجلبک های سبز در فصل تابستان و زمستان

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی