نحوه ایجاد حکومت‌های محلی و یکپارچه‌سازی مدیریت شهری در شهرهای ایران

How to Create Local Governments and Integrate Urban Management in Iranian Cities

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
دکترا
جغرافیا
جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
:   10 ماه
:   1397/04/28

منظور از حکومت‌های محلی، نهادهای عمومی و مردمی هستند که در مقیاس محلی به ارائه خدمات به شهروندان می‌پردازند. و هدف از این پژوهش نحوه ایجاد حکومت‌های محلی در شهرهای کشور در چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، و نحوه یکپارچه سازی مدیریت شهری با حکومت‌های محلی و ایجاد همکاری بین نهادهای ارائه دهنده خدمات به شهروندان است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، تحلیلی و توصیفی می‌باشد. نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ایجاد حکومت‌های محلی و یکپارچه سازی مدیریت شهری در شهرستان میاندوآب باعث ارتقاء سطح خدمات ارائه شده به شهروندان و در نتیجه رفاه اقتصادی و اجتماعی را در بر دارد.

امروزه با توجه به رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی به خصوص در کشورهای در حال توسعه پیچیده‌تر شدن مسائل مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، سیاسی و فرهنگی، اداره امور شهرها با مشکلات جدی مواجه شده است. به منظور بر طرف ساختن مسائل و مشکلات شهری و اداره مطلوب شهرها، صاحب نظران و نظریه پردازان زیادی نظریه‌های مختلفی را در رابطه با نحوه مدیریت امور شهری از قبیل مدیریت شهری یکپارچه[1]، به کار گیری مدیریت استراتژیک در اداره امور شهر و از همه مهمتر ایجاد و تشکیل دولت‌های محلی جهت اداره هرچه بهتر امور شهری را مطرح کرده‌اند.

برای مثال مدیریت شهری یکپارچه یا یکپارچه سازی منسجم و مانند این‌ها چه در سطح نظری و چه در سطح عملی گویای این است که سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت قادر نخواهد بود تعدد و تکثری را که در ماهیت پدیده‌هایی چون شهرها و مناطق شهری وجود دارد بدون جامع نگری و یکپارچه سازی تصمیم‌ها و سیاست‌های عوامل مختلف هدایت کند. در چنین شرایطی اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت قابل تحقق نخواهد بود (برک‌پور، اسدی، 1388، 107).

بدین منظور به نظر می‌رسد تشکیل دولت‌های محلی و واگذاری اختیارات و وظایف مهم شهری به آن نهاد عامل تحرکی باشد برای رسیدن به اهداف مدیریت شهری یکپارچه. هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی جهت یکپارچه کردن وظایف مدیریت شهری در غالب حکومت‌های محلی است.

سوالات اساسی تحقیق حاکی از آن است که چگونه می‌توان در شرایط کنونی کشور و نظام برنامه‌ریزی متمرکز آن، با توجه به قوانین اداری و شهرسازی، دولت‌های محلی را در سطح شهرها تشکیل داد؟ و یا چگونه می‌توان اداره امور شهر را به صورت مدیریت یکپارچه با سایر ارگان‌های دخیل در اداره امور شهر مدیریت کرد؟

 [1] Integrated urban management

به نظر می‌رسد با تغییر شیوه نظام مدیریتی و قانونی شهرداری‌ها از شیوه مدیریت عمومی به شیوه مدیریت حرفه‌ای و دادن قدرت تصمیم‌گیری بیشتر به شهردار و تغییر در برخی قوانین متمرکز اداری، بتوان دولت‌های محلی را در سطح شهرها به وجود آورد.

 

به نظر می‌رسد با واگذاری وظایف اداره نیروی برق، جهت تأمین برق شهر و وظایف اداره آب و فاضلاب جهت تأمین آب مورد نیاز شهر و فاضلاب آن، و واگذاری وظایف نیروی انتظامی و کلانتری‌ها جهت تأمین امنیت شهر و واگذاری وظایف آموزش و پرورش جهت یادگیری و آموزش شهروندان به شهرداری‌ها و انجام وظیفه آنان زیر نظر شهردار مربوطه به نظر می‌رسد بتوان مدیریت یکپارچه شهری را جهت اداره مطلوب اموری شهری موفقیت آمیز پیاده کرد.

هدف از این پژوهش نحوه ایجاد حکومت‌های محلی در شهرهای کشور در چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، و نحوه یکپارچه سازی مدیریت شهری با حکومت‌های محلی و ایجاد همکاری بین نهادهای ارائه دهنده خدمات به شهروندان است.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی