ارزیابی عملکرد شهرداری میاندوآب بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

Performance Evaluation of Miandoab Municipality Based on Balanced Scorecard Model (BSC)

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
دکترا
جغرافیا
جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
:   4 ماه
:   1396/11/23

به منظور بررسی و سنجش عملکرد و بازدهی شهرداری در ارائه خدمات به شهروندان وجود یک سیستم ارزیابی ضروری به نظر می‌رسد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن BSC[1]، بر اساس چهار وجه مالی، وجه شهروندی، فرایند داخلی سازمان و وجه نوآوری و یادگیری عملکرد شهرداری مورد ارزشیابی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد وجه شهروندی بیشترین تأثیر منفی و وجه نوآوری و یادگیری بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد شهرداری گذاشته است. و شاخص کل ارزشیابی شهرداری نشان می‌دهد این سازمان فقط 48 درصد کارایی و عملکرد مطلوب دارد.

 [1] Balanced score card

در ایران شهرداری‌ها به عنوان نهادهای غیر دولتی عمومی فعالیت می‌کنند که هدف آن‌ها علاوه بر تأمین خدومات اولیه برای ساکنین شهر، افزایش کارایی، سودمندی و رشد اقتصادی شهر است. امروزه به دلیل رشد و توسعه شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها و در نتیجه افزایش محدوده ارائه خدمات شهری، نیاز به یک ابزار سنجش عملکرد سازمانی بیشتر از هر چیز احساس می‌شود. مدیریت عملکرد ارزیابی سازمانی، این امکان را فراهم می‌آورد تا سازمانی مانند شهرداری مسیر خود را بر اساس شرایط متغیر اصلاح نماید و به آن پویایی ببخشد (ع. احسانی فرد، م. احسانی فرد، 1391، 8). روش ارزیابی متوازن (BSC)، می‌تواند به عنوان یک ابزار نظارت عملکرد شهرداری استفاده شود. و شهرداری می‌تواند با کمک این ابزار موفقیت خود را در دراز مدت مورد ارزیابی قرار دهد. این روش به منظور افزایش کیفیت و کارایی خدمات عمومی و بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان انجام می‌شود. و می‌تواند نقش مهمی در بازخورد عملکرد شهرداری داشته باشد. در واقع مدل کارت امتیازی متوازن با دیدی وسیع و کلان بر عملکرد سازمان می‌نگرد و این امکان را به سازمان می‌دهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر، از طریق نظارت، کنترل، آگاهی و از کیفیت دارایی ها، در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی‌ها اقدام کند. مدل ارزیابی متوازن بر اساس چهار دیدگاه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد به ارزیابی عملکرد سازمانی می‌پردازد (شهائی، رستمی).

سوال اساسی در این پژوهش این است که آیا شهرداری میاندوآب عملکرد مطلوبی در ارائه خدمات به شهروندان داشته است ؟

·         آیا رابطه‌ای بین درآمد شهرداری و میزان موفقیت در عملکرد شهرداری وجود دارد ؟

 

·         آیا وجود یک بخش تحقیقاتی به منظور بهره‌گیری و تحقیق در رابطه با تکنولوژی‌های نوین مدیریتی و شهرسازی در سازمان شهرداری‌ می‌تواند در جهت توسعه و بهبود عملکرد اداری شهرداری نقش داشته باشد؟

یکی از ابزارهای مهم برنامه‌ریزی در هر سازمان، ارزیابی عملکرد آن است. که می‌توان بر اساس آن با توجه به هدف ارزیابی، وضعیت عملکرد سازمان را در یک دوره زمانی مشخص سنجید. در چند دهه گذشته انواع مختلف روش‌های ارزیابی برای سازمان‌های عمومی به وجود آمدند که می‌توان آن‌ها را در دو رویکرد مورد بررسی قرار داد. در رویکرد اول که رویکردی سنتی محسوب می‌شود بیشتر جنبه‌های ارزیابی مالی سازمان، مشکلات سازمان، نتیجه عملکرد سازمان، تکیه بر شاخص‌های گذشته‌ نگر، کاهش روحیه خلاقیت و نوآوری و تأکید بر کنترل بود. ولی در رویکرد دوم که رویکردی مبتنی بر ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس سیستم‌های مدرن ارزیابی است بیشتر تأکید بر ارزیابی فرایندها، تأکید بر ابعاد مختلف سازمان، شاخص‌های گذشته‌نگر و آینده‌نگر، تأکید بر بهبود عملکرد سازمان، ایجاد جو اعتماد و همکاری، ایجاد و ترویج روحیه خلاقیت، برقراری روابط علت و معلولی و ریشه‌یابی مشکلات، تأکید بر تفهیم اهداف و استراتژی‌ها قبل از ارزیابی عملکرد و بر ارزیابی پیوسته تأکید دارد (ع. احسانی‌فرد، م. احسانی‌فرد، 1392).

هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی عمکلرد سازمانی شهرداری بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن است و همچنین در این پژوهش، سعی بر این است با استفاده از روش ارزیابی متوازن یا کارت امتیازی (BSC) میزان عملکرد شهرداری در ارائه خدمات به شهروندان مورد ارزشیابی قرار گیرد و میزان موفقیت و یا عدم وفقیت عملکرد سازمانی شهرداری سنجش شود.

 

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی