بررسی ساختاری گسل شاهرگ قوچان وتاثیراحتمالی آن درزلزله های شهرقوچان وفاروج ویادرگز وباجگیران وروستاهای اطراف این گسل

Structural analysis and sciesmotectonic of fault in the North ghochan city

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
زمین شناسی
زمین شناسی - تکتونیک
:   6 ماه
:   1396/11/22

اینجانب بعدازبازنشستگی درسازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی برای ادامه تحصیل دررشته تکتونیک دانشگاه فردوسی مشغول به تحصیل شدم ودرحال حاضردرترم پنجم قراردارم که اگرنتوانم دفاع ازپایان نامه ام تا 22بهمن انجام دهم به ترم ششم خواهد رسید اینجانب حدود 12سال به عنوان نماینده سازمان جهادکشاورزی خراسان بزرگ ورضوی درکارگروه زلزله ولغزش لایه های زمین عضوفعال بودم ودرکمیته تخصصی برگزیده این کارگروه هم عضوفعال ویکی ازپنج نفرامها بودم حال پایان نامه ام راباموضوع تحلیل ساختاری گسل شاهرگ شمال قوچان را دردست تهیه وپژوهش دارم لذا تقاضای یاری مالی وفنی ازبنیاد مسکن استان یا شهرستان  های قوچان ویا شهرهای درگزوباجگیران ویا اداره کل راه ومسکن وشهرسازی رادارم

سازکارگسل تعیین خواهد شد جهت نیروهای وارده وفوکال مکانیسم ونوع گسل تعیین خواهد شد چنانچه کمک های هزینه ای وفنی باشد می توان با بررسی زلزه های تاریخی وسایزمولوژی منطقه ارتباط ودوره بازگشت احتمالی فعالیت این گسل راتعیین نمود واگرارتباطی هم با زلزله های قبلی این مناطق وبزرگی زلزه های احتمالی ان به دست اورد ودرصورت ادامه کار با متخصصین عمران به میرایی وتاثیر ان برسازه ها تحقیق نمود وپهنه بندی خطر درشهرهای وروستاهای اطراف راتکمیل نمود

برای مدیریت ونظارت برسازه ها ورعایت اصول ایمنی سازه ها دربرابرزلزله های احتمالی 

تعیین دوره برگشت زلزله ها وفعالیت این گسل ودرنهایت ایجاد راه کارهای اجرایی برای تعیین شتاب زمین وپریود زیرپی وسازه ها وریزپهنه بندی خطر درابادی های اطراف این گسل

من زمانی که عضو کارگروه زلزله ولغزش لایه های زمین بودم پیشنهاد ریزپهنه بندی خطرزلزله شهرمشهدراارایه دادم وتوسط دانشگاه فردوسی مشهد با کارفرمایی سازمان زمین شناسی شمال شرق این پهنه بندی انجام گرفت ودرطرح جامع شهرمشهد هم لحاظ گردید البته اینجانب به دلیل عضویتم درکمیته فنی طرح جامع شهرمشهد ونهاد مطالعات طرح جامع مشهد وهمچنین کارگروه های شهرسازی وهمچنین کارگروه گردشگری  ازاین ریزپهنه بندی به عنوان پیوست استفاده گردید

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی