بررسی مقایسه ای بیان خشونت در دو زبان فرانسه و فارسی

A contrastive study of the verbal expression of violence in french and persian

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   بنیادی
:  
کارشناسی ارشد
زبان وادبیات خارجی
زبان و ادبیات خارجی - مترجمی زبان فرانسه
:   9 ماه
:   1397/06/30

در این تحقیق می کوشیم در بدو امر تمام عناصر زبانی حاکی از آنچه می توان "خشونت کلامی" نامید را در دو زبان فرانسه و فارسی مشخص نماییم. و سپس با توجه با بافتهای کاربردی آنها به مقایسه و تحلیل ظرائف و دقائقی می پردازیم که می توانند باعث بروز سوء تفاهم گردند و یا به خشونت منجر شوند. در اینجا لازم به تأکید است که این پژوهش گرچه از یک جهت دارای ابعاد اجتماعی است اما در محدوده این پایان نامه، هدفی صرفا زبانی را دنبال می کند و باوجود استفاده احتمالی از متون متفاوتی که بعنوان پیکره زبانی مثالهای مورد نیاز را به دست می دهند، در پی تحلیلهایی از نوع روانشناختی یا جرم شناختی نخواهد بود و به ویژه تأکید می کنیم که هدف از انجام این تحقیق، گردآوری مجموعه واژگان خشن در زبان به منظور تهیه یک فرهنگ خاص نیست بلکه چگونگی عملکرد زبانی این پدیده در دو زبان مد نظر است به گونه ای که عدم آگاهی نسبت به آنها به سوء تفاهم منجر نشود

در دنیایی که ما زندگی می کنیم، تحت تأثیر عوامل گوناگون محیطی از جمله سرعت روزافزون کارها، افزایش جمعیت، حتی عوامل مربوط به محیط زیست و تغذیه و آلودگی هوا در کنار فشارهای مادی و روزمره، استرس بر زندگی انسان امروزی غلبه می کند و متأسفانه همین اضطراب و نگرانی در بسیاری از موارد به شکل خشونت ظاهر می شود که در مرحله اول بروز خود، در قالب خشونت کلامی دیده می شود، بخش عمده ای از روابط انسانی را در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، سیاسی و .... در بر می گیرد و گاه به عواقب ناگوار و تلخی منجر می شود که می تواند حتی موجب بروز تنشهایی گردد که تا حد یک جنگ خانمانسوز پیش برود. بنابراین تحلیل زبانشناختی و کاربرد شناختی این کنش بیانی در گفتمانهای گوناگون می تواند نتایج مفیدی را در عرصه های مختلف در بر داشته باشد. پژوهش حاضر تلاشی است در جهت  تعیین عناصر سازنده خشونت کلامی در اشکال و درجات گوناگون آن در حوزه های مختلفی که بشر امروز با آنها در چالش است. 

"عملکرد خشونت کلامی در دو زبان فرانسه و فارسی چگونه است وچه روابطی  می تواند میان تولید این کنش بیانی و عوامل بیرونی وجود داشته باشد؟"  

با توجه به اهمیتی که در سالهای اخیر به بررسی طرحواره های شناختی در حوزه های معنایی گوناگون داده شده، تا کنون مطالعه زبانشناختی خاصی روی خشونت کلامی و چگونگی عملکرد آن در زبان فارسی صورت نگرفته  و همه ادبیاتی که به این موضوع اختصاص دارد در حوزه های روانشناسی یا جامعه شناسی صورت گرفته اند و اصولا ابعاد زبانشناختی موضوع را دربر نمی گیرند. از این دیدگاه، در زبان فرانسه کارهای بیشتری در این مورد وجود دارد (مثلا فرهنگ دشنام در زبان فرانسه) که بی تردید در پیشبرد این تحقیق مفید واقع خواهند شد. به این ترتیب، با سابقه ای که در این گونه پژوهشهای مقابله ای بین فرانسه و فارسی در سالهای اخیر صورت گرفته و مجموع آنها می تواند در قالب طرحی گسترده به مقایسه واژه-شناختی دو زبان منجر گردد، موضوع این تحقیق یکی از قطعات پازل مورد بحث است و می تواند به تکمیل این تحقیقات کمک شایانی بنماید و  از اینرو انجام آن ضروری به نظر می رسد.

هدف از انجام این تحقیق توصیف کارکرد دو زبان فرانسه و فارسی در حیطه خشونت کلامی به منظور روشن ساختن وجوه اشتراک و نقاط افتراق این کنش گفتاری است که نتایج آن می تواند در ابهام زدایی و پیش بینی تداخلهای زبانی مفید واقع شود. همچنین دستاورد دیگر این پژوهش می تواند  کمک به واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه های متون طنز و متونی که محوریت آنها خشونت کلامی است یا اینکه خشونت کلامی در آن ها مسستربوده یا به گونه ای کنایه آمیز و غیرمستقیم گنجانده شده  و نیز در تدوین متدهای آموزش زبان و یا حتی در تهیه فرهنگهای خاص به کار گرفته شود.  

این پژوهش در چارچوب پژوهشهای بنیادی قرار می گیرد که با رویکرد توصیفی و به روش تحلیل پیکره ای از داده های زبانی صورت خواهد پذیرفت. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش روش مشاهده و مطالعه خواهد بود بدین شکل که ابتدا همه عناصر زبانی حاکی از خشونت کلامی را از فرهنگهای معتبر این دو زبان استخراج می کنیم و پس از طبقه بندی و تعیین اینکه به کدامیک از اجزاء کلام تعلق دارند، ابتدا به بررسی و تعیین ساختهای دستوری میزبان هریک در دو زبان خواهیم پرداخت.  از نظر زمان این پژوهش در راستای تحقیقات پیمایشی  جای می گیرد که با مطالعه داده های گردآوری شده طی دو مرحله مشخص و متمایزانجام خواهد گرفت. 

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی