اولویت های پژوهشی شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی خراسان

تاریخ پایان: 1396/12/12

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


سایر شرایط
  • هماهنگی برای ارسال پروپوزال
سایر حمایت‌ها
  • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود