تدوين برنامه راهبردي صنعت حمل و نقل هوايي با رويكرد مشخص شده در بند پ ماده 53 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(1396-1400)

تاریخ پایان: 1396/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • تدوين برنامه راهبردي صنعت حمل و نقل هوايي با رويكرد مشخص شده در بند پ ماده 53 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(1396-1400)

    حمایت‌ها
    سایر حمایت‌ها
    • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود